top of page

תקנון אתר

 

הוראות כלליות

 1. השימוש באתר, על מגוון השירותים אותם הוא מציע, יותר למשתמשים מגיל 18 ומעלה ומותנה בהסכמת הגולשים והמשתמשים (להלן: “המשתמש”) להוראות תקנון זה ומהווה אישור כי הגולש קרא את הוראות התקנון והסכים לאמור בו, טרם ביצע רכישה כלשהי באתר או הזמין אחד משירותיו באמצעות האינטרנט או הטלפון או כל דרך אחרת .

 2. הוראות התקנון הן שיכריעו כל עת תתעורר מחלוקת בין יקב שורר ומפעיליו לבין המשתמש, המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מנוע מהעלאת טענות ביחס לתנאים ולהוראות המפורטות בתקנון זה.

 3. הוראות התקנון מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות והינן מתייחסות לגברים ונשים כאחת.

 

תנאי שימוש

 1. השימוש באתר הינו אישי, לרשות המשתמש בלבד ואינו ניתן להעברה, חל איסור על המשתמש להרשות ו/או לאפשר כל שימוש במידע המופיע באתר, לרבות בתכנים ובחומרים הגרפיים, התמונות, לצדדים שלישיים, ללא הסכמת בעלי האתר בכתב.

 2. גלישת המשתמש באתר, מהווה בזאת הסכמה גורפת כי המידע המופיע באתר לא ישמש למטרות מסחריות כלשהן ולא יאוחסן באתרים אחרים באינטרנט, במחשבים ביתיים או בכל כלי או ציוד אחסון אחרים. המשתמש מתחייב שלא לאסוף כתובות מייל, מידע, פרטי אשראי, תמונות או כל נתון אחר מהאתר בכל דרך שהיא.

 3. צד ג’ המעוניין לפרסם תוכן כלשהו המופיע באתר זה, יפנה לבעלי האתר בכתב ויבקש את הסכמתם. חל איסור מוחלט על כל משתמש באשר הוא לשנות ו/או לערוך ו/או להוסיף או לעדכן מידע על גבי האתר עצמו.

 4. כל משתמש באתר שמסר את כתובת המייל שלו, נותן בזאת את הסכמתו לקבל דיוור ישיר מהאתר, לרבות, ניוזלטרים, מסרונים, דוא”ל, מבצעים וכו’. למשתמש שמורה האפשרות לבקש את הסרת פרטיו מהאתר והיקב מתחייב לעשות זאת בהתאם להוראות החוק ובהקדם האפשרי.

 5. משתמש אשר יפר את הוראות התקנון, מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את האתר ו/או מפעיליו בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לו עקב הפרת הוראות תקנון זה. מקרה של הפרת הוראות התקנון כאמור ו/או פגיעה ו/או גרימת נזק כלשהו לאתר, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת האתר ו/או מפעיליו, שיהיה הסכום המקסימלי כאמור בחוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרע ו/או חוק זכויות יוצרים. ליקב שורר שמורה הזכות לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין וכן יהא רשאי להעביר את פרטיו לכל גורם הנחוץ לצורך מיצוי הדין עם המשתמש.

 

הגבלת אחריות

 1. יקב שורר יספק את המוצרים המוצעים באתר ישירות למשתמש או לצרכן באיכות מקסימלית וראויה על פי הבנתו ויכולותיו, בהתאם ליינות הקיימים ובשום אופן לא יהא אחראי לטיב המוצר לאחר אספקתו ללקוח.

 2. ליקב שורר שמורה הזכות הבלעדית לספק את מוצריו השונים באמצעות ספקים חיצוניים, כל עת שיחפוץ, ללא צורך במתן הודעה כלשהי למשתמש ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. במקרים בהם יסופקו ללקוח מוצרים של ספקים חיצוניים כאמור, אשר מוצגים ו/או יוצגו מעת לעת באתר, יישא הספק החיצוני באחריות בלעדית כוללת למוצרים אילו מול המשתמש וידאג לפצות ישירות את הלקוח / המזמין / המשתמש, בכפוף להחלטתה הבלעדית של יקב שורר ומיד עם הוראתו לעשות כן.

 3. כל התמונות המוצגות באתר צולמו על ידי יקב שורר (למעט תמונות אשר סופקו בהסכמו על ידי הספקים השונים של המוצרים הנלווים) והן לצרוך המחשה בלבד.

 4. יקב שורר לא ישא באחריות כספית כלשהי, כלפי משתמש זה או אחר, בסכום העולה על התמורה ששולמה בפועל על ידי המשתמש.  השירותים והמוצרים ביקב שורר מוצעים למשתמש AS-IS  וזה האחרון מסכים, כי יקב שורר לא ישא בכל אחריות כלפיו בכל מקרה ולא יהא אחראי להתאמת המוצרים והשירותים לצרכי המשתמש ולמטרות אותן ביקש להשיג.

 5. שווים המפורסם של המוצרים המופיעים באתר נקבע בלעדית בהתאם לשיקול דעתו של יקב שורר. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי מחירי המוצרים  משתנים מעת לעת בהתאם להיצע וביקוש קיימים בשוק ויקב שורר שומר לעצמו את האפשרות לשנות ולעדכן את מחירי המוצרים הנמכרים בכל עת.

 6. במקרים בהם יתפרסם מידע באתר או באתרים מתחרים על ידי משתמשי האתר, או במדיה אחרת, מידע שאינו נכון או אינו מדויק, יקב שורר לא יהא אחראי לכך בשום צורה ואופן. יקב שורר לא ישא בכל אחריות למידע שיפורסם באתר מטעם משתמש זה או אחר ולכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.

 7. יקב שורר שומר לעצמו את האפשרות והזכות להפסיק את השימוש באתר מעת לעת, ליזום הפסקות ולשדרג את האתר ואת תכניו בהתאם להחלטתו הבלעדית ואין עליו חובה כלשהי ליידע בטרם החליט לעשות כן את המשתמשים.

 8. יקב שורר, לרבות מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

 

ביטול עסקה

 • לקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה כל עוד המוצר שבחר לא יצא לשילוח מהיקב. על מנת לקבל תשובה באשר להיתכנות הביטול, אנו ממליצים ליצור קשר טלפוני עם צוות היקב. במידה והמוצר נשוא העסקה, הוכן כאמור ו/או יצא לשילוח, ביטול העסקה נתון בלעדית ליקב שורר ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

 • במקרים בהם משתמש יבקש לבטל הזמנה שאושרה ויצאה בשילוח ללקוח, יגבה מחירה המלא, לרבות עלות השילוח וללא מתן החזר כספי כלשהו.

 • משתמש המבקש לבטל הזמנה שאושרה, יודיע על כך כאמור למוקד המאויש טלפונית בטלפון מס’ 052-2177687 ובמקביל יפנה בדוא”ל האתר.

 

הגנת הפרטיות

 1. בעת ההרשמה לאתר יתבקש המשתמש למלא טופס הצטרפות, לרבות למסור את פרטיו האישיים ופרטי כרטיס האשראי שברשותו, הנחוצים להשלמת הרכישה. אין חובת מסירת פרטים, למעט אילו הנחוצים לביצוע ואספקת ההזמנה.

 2. כל הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתמשים ליקב שורר ישמרו במאגר הלקוחות של היקב והוא יהא רשאי לעשות בו שימוש בכפוף להוראות החוק.

 3. ליקב שורר שמורה הזכות לעשות שימוש בפרטים שימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי היקב או על ידי אחרים עמם תתקשר החברה.

 4. יקב שורר יהא רשאי לעשות שימוש במידע הנ”ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידו לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג’, בכפוף לאישור הלקוח.

 5. במקרים בהם משתמש יבצע הזמנה של מוצר זה או אחר לצד ג’ ויבקש כי פרטיו לא ימסרו למקבל ההזמנה (צד ג’), יכבד יקב שורר את בקשת המשתמש ככל הניתן, למעט במקרים בהם ימצא לנכון לא לעשות כן משיקולים שונים (הנחיה מפורשת של רשויות החוק וכו’).

 

זכויות יוצרים

 1. המידע המופיע באתר מוגן על ידי חוקי הקניין הרוחני בארץ ובחו”ל. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שזכויות היוצרים, החומרים הגרפיים באתר וזכויות הבעלות שייכים ליקב שורר. למשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע או בקניין הרוחני באשר הוא וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש בעסקה אותה הוא מבצע בלבד.

 2. חלקים מהמידע המוצג באתר, הינו נגזרת של הסכמים בין יקב שורר לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכם לצדדים שלישיים, שהתירו ליקב שורר לעשות בהם שימוש (צילומים של מוצרים שונים וכו’). אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או חלק ממנו ו/או טקסטים ו/או חלקים מהם ו/או תכנים ו/או חלק מהם ו/או התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת היקב, מראש ובכתב.

 3. סכום ההזמנה המינימלי שיתקבל באתר הינו 100 ₪, לא כולל עלות השילוח – אלא אם יוחלט אחרת על ידי היקב.

 

הגנה על הפרטיות

 1. היקב מבצע משלוחים למרבית מהיעדים בארת, ככל שהדבר מתאפשר לוגיסטית ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

 2. מחיר המשלוח הינו אחיד לכל יעד בארץ, אך היקב שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תעריפי המשלוחים ליעדים השונים מעת לעת.

 3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או רפואית, היקב יהא רשאי לסרב לבצע את המשלוח או לקחת את ההזמנה. אם יבחר היקב לקבל את ההזמנה, הוא יהא רשאי להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

 4. יקב שורר לא ישא באחריות כלשהי, בין אם נזיקית, בין אם כספית ובין אם למעשים פליליים שייגרמו על ידי מי מהשליחים העובדים עמו או מטעמו.

 5. במקרים בהם משתמש ביצע הזמנת מוצר באתר ומקבל ההזמנה לא היה במען שנמסר בעת ביצוע ההזמנה, שמורה ליקב שורר האפשרות להשאיר את המוצר המוזמן אצל שכן קרוב. במקרים אלו, ישלח מסרון למספר הנייד של מקבל המשלוח.

 

החזרת מוצר שסופק

 1. מקרים בהם משתמש יקבל מוצר שאינו תואם את ציפיותיו, בין אם עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו למשתמש ובמידה והמוצר נשלח זה מכבר, באפשרות המשתמש להחזיר את המוצר עצמאית ליקב שורר, באותו היום בו קיבל את המוצר, באריזתו המקורית, שלם, סגור ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, זאת כתנאי לקבלת החזר או פיצוי כלשהו מיקב שורר. בכל מקרה בו משתמש קיבל לידיו את המוצר המוזמן, ההחלטה האם לפצות או לזכות משתמש הינה בלעדית של יקב שורר.

 2. ליקב שורר שמורה האפשרות להסיר כל מבצע שיפורסם באתר, ללא מתן הודעה מוקדמת למי מהמשתמשים.

 

אבטחת האתר

 1. יקב שורר מתחייב לספק הגנה ברמה הגבוהה ביותר שניתן למשתמשים בכרטיסי אשראי  ע”ב טכנולוגית  SSL.

 2. על מנת למנוע מקרים של גניבת זהות או ביצוע שימוש לרעה בנתוני האשראי המוזנים של המשתמשים, הנתונים אינם נשמרים בצורה כלשהיא באתר אלה רק ע”י ממשק מתאים של חברת ישראכארט בע”מ.

 3. האתר נבנה בהתבסס על תקן PCI המחייב נקיטה סטנדרטים בינלאומיים נוקשים ומחמירים. במקרים בהם משתמש הזין פרטי אשראי שגויים לא ניתן יהיה להשלים את ההזמנה באתר והיקב רואה בכך משום הזמנה שלא בוצעה ולא יהא אחראי בשום צורה שהיא למקרים בהם מסיבות טכניות פרטי האשראי של המשתמשים לא נקלטו במערכת ו/או נקלטו שגויים.

 4. כנגד משתמשים שיזינו פרטי כרטיסי אשראי כוזבים יינקטו פעולות משפטיות שיבטיחו את אי הישנות המקרים, לרבות פניה למשטרת ישראל, נקיטת הליכים משפטיים כנגד אותם משתמשים ומיצוי הדין עימם.

 5. ליקב שמור האפשרות לשלוח למשתמשים דוא”ל ולפנות אליהם בכתב או בעל פה, ככל שימצא לנכון, במקרים בהם יתקבלו פרטי כרטיס אשראי שגויים או כוזבים.

 6. מיד לאחר ביצוע רכישה ואישור ההזמנה, רשאי היקב לבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי מול חברות האשראי. עם אימות פרטי האשראי, רשאי היקב לשלוח הודעה מתאימה למשתמש כי הפעולה אושרה או נדחתה.

 7. יקב שורר לא ישא באחריות כלפי משתמשים וצדדים שלישיים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות, סגירת כבישים, תאונות וכו’.

 

חסימת משתמש

 1. יקב שורר רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי, לחסום לאלתר שימוש באתר על ידי משתמשים העושים שימוש באתר בניגוד לחוק ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת. חסימת המשתמשים יכולה שתהיה באמצעים טכנולוגיים או בכל דרך אחרת שימצא לנכון.

 

פנייה לבוררות

 1. מבלי לגרוע מזכותו של יקב שורר לפנות לכל ערכאה משפטית מתחייב המשתמש, כי בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו כנגד היקב יהא מחויב על פי תקנון זה בפנייה להליך בוררות.

 2. המשתמש מסכים מראש לסילוק ומחיקה של כל תובענה שיגיש שלא בהתאם לתניית הבוררות.

 3. היקב רשאי לשנות את הוראות התקנון ו/או כללי השימוש באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מיידית.

 4. המשתמש מצהיר, כי הוא מסכים בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת, להיות נמען להודעות פרסומיות שישלחו אליו מהאתר וכי ידוע לו שיוכל בכל עת לפנות באמצעות כתובת המייל המופיעה באתר, לצורך הסרתו מרשימת התפוצה והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אליו.


כתובת בית העסק:

החקלאים 80, תלמי יחיאל, מיקוד 7981000, ישראל.

bottom of page